Een groen en landelijk Zemst

06-07-2018
 • De druk op de reservegebieden voor wonen neemt onhoudbaar toe.  De meeste van deze gronden worden gebruikt voor landbouw of recreatie. Dat moet zo blijven. De zone aan de Eikbosweg in Eppegem vrijwaren we volledig van een mogelijke bebouwing.
 • Een mogelijke ontwikkeling van het binnengebied Molenveld moet er eentje zijn voor sociale huisvesting, kleinschalig, voorzien van de nodige groenelementen en gericht op jonge gezinnen, √©√©noudergezinnen, senioren en alleenstaanden uit Zemst.  Dit allemaal in samenspraak met de omwonenden.
 • Verkavelingen dienen niet om bouwpromotoren te verrijken of de gemeentekas te spijzen. We dringen de dominante positie van bouwpromotoren terug en werken aan betaalbare woningen voor jonge en oudere Zemstenaren via gemeentelijke initiatieven.  
 • In de dorpskernen, langs de gewestwegen, promoten we inbreiding door het toelaten van afbraak ten voordele van nieuwbouw met meerdere bouwlagen. Uiteraard hoort echte hoogbouw niet thuis in Zemst.
 • Om te zorgen voor het behoud van het landelijk karakter voorzien we voldoende groene ruimte in de kernen. Concreet denken we hierbij aan het opwaarderen van het park rond de Schranshoeve in Eppegem en het toegankelijk maken van de kasteeldomeinen in Hofstade. We werken een totaalvisie uit voor de dorpskern van Elewijt en Weerde met de nodige aandacht voor, groenelementen en trage verbindingen. We voorzien in park/open ruimte rond de kerk.
 • Wij wensen een nieuw en sterker Klimaatactieplan voor Zemst. De Sustainable Development Goals[1] van de VN vormen de rode draad doorheen ons gemeentelijk beleid. We betrekken de bestaande adviesraden om de doelstellingen tegen 2030 gerealiseerd te krijgen op een breed gedragen manier. Daarnaast wordt gecontroleerd of alle beleidsbeslissingen voldoen aan een duurzaamheidstoets[2]. Niet duurzaam is niet Zemst!
 • We maken werk van de installatie van zonnepanelen op de daken van alle openbare gebouwen. Dat levert jaarlijks duizenden euro 's winst op zowel voor de elektriciteitsrekening als de verwarming en draagt een steentje bij aan een gezondere lucht. Op platte daken waar geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden leggen we groendaken aan.
 • Tegen 2024 vervangen we alle gemeentelijke dieselwagens door milieuvriendelijke alternatieven, bij voorkeur opgeladen via eigen zonnepanelen.
 • Wij engageren ons voor het aanplanten van 300 bomen per jaar. Vooral onze dorpskernen en woonstraten mogen best opnieuw wat groener worden. We investeren gelijktijdig in een bladzuigmachine om de wegen en fietspaden veilig te houden in de herfst.
 • We ondersteunen actief de lokale landbouw om te verduurzamen en hun boterham te verdienen. We organiseren een 2-jaarlijkse eco-beurs om onze inwoners actief te informeren over bestaande ecologische alternatieven.
 • We zetten verder in om Zemst verpakkingsvrij te laten winkelen, uiteraard in nauw overleg met de Zemstse handelaars. Ook op het gemeentehuis en in de scholen kijken we jaarlijks na welke inspanning er nog geleverd kan worden om minder afval te produceren. Minder plastiek, ook in Zemst!
 • Het netwerk van elektrische laadpalen, voor alle electrische voertuigen, wordt stelselmatig verder uitgebreid, vooral in buurt waar bewoners geen eigen autostaanplaats of garage hebben.